ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A NEXT LEVEL COMPANY Kft. által üzemeltetett NEXT LEVEL MUSIC SCHOOL szolgáltatás és felnőttképzés

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

A NEXT LEVEL COMPANY Kft. NEXT LEVEL MUSIC SCHOOL szolgáltatásainak és a https://nextlevelbudapest.com/school portál tulajdonosának és üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) alapadatai:

Elnevezés: Next Level Company Kft..
Székhely: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 44. B. ép. földszint 1.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-287980
Adószám: 25766477-2-41
Bankszámlaszám: 11710026-21441402
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt
Képviselő neve, beosztása: Álmos Ákos Tamás ügyvezető
Elektronikus elérhetőség: school@nextlevelbudapest.com

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám:B/2020/008112

A Szolgáltató, mint felnőttképző szervezet, ügyfelei részére a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti felnőttképzési szolgáltatást nyújt.

 

A Felhasználó

A Felhasználó a Szolgáltatást egyedi Szerződés megkötésével igénybe vevő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki vagy amely a szerződés megkötéséhez és a szerződéses ajánlatkéréshez köteles megadni az alábbi adatait:

Lakcím/székhely:
Cégjegyzékszám (cég esetén):
Adószám/ adóazonosító:
Neme:
Anyja születéskori neve:
Születési hely, idő:
Állampolgársága:
Levelezési cím:
Elektronikus levelezési cím:
Telefonszám:
Társadalombiztosítási azonosító jel:
Képviseli (cég esetén):

Felhasználónak minősül minden egyes olyan személy (pl a szerződést megkötő Felhasználó munkavállalója, hozzátartozója stb.) is, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.

Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát.

A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves személyes adatokkal történő szerződéskötési ajánlatkérést vagy ajánlatot jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén Felhasználó adatainak valódiságának igazolását jogosult a Felhasználótól megkövetelni. Amennyiben a Felhasználó a személyazonosságát hitelt érdemlően nem igazolja a Szolgáltató felé, úgy a Szolgáltató (az esetlegesen már megfizetett szolgáltatási díj egyidejű visszatérítése mellett, bármely további jogkövetkezmény nélkül) jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, és a szolgáltatási szerződéstől elállni.

 


A Szolgáltatás tárgya és tartalma

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint létre hozott egyedi felnőttképzési szerződés alapján, a Szolgáltatást megrendelő Felhasználók részére visszterhesen, a Felhasználó választásának megfelelően az alábbi szolgáltatásokat nyújtja (a továbbiakban: Szolgáltatás):


DJ képzés

Ha érdeklődsz az elektronikus zenék iránt, megismernéd a DJ pult működését, mixelési technikákat, vagy a szoftveres mixkészítés rejtelmeit, szívesen zenélnél klubokban, vagy nagy zenei fesztiválokon, akkor itt az idő, hogy jelentkezz erre a képzésünkre! 12 alkalmas kurzusunkon elméleti és gyakorlati órák során elsajátíthatod azokat az ismereteket és készségeket, melyekre szükséged van ahhoz, hogy a DJ-pult mögött és a DJ-mixek készítése során is magabiztosan megálld a helyed.

✓ Az elektronikus zene fejlődése
✓ Zeneelmélet
✓ Zeneipar működése
✓ Zenék szelekciója, organizációja
✓ Szoftverismereti alapok
✓ Mashupok, DJ editek készítése
✓ DJ pult használata
✓ Mixelési technikák, szett felépítése
✓ Kommunikáció


Bevezető producer-képzés

Ha érdekel a zeneszerzés, barátkozol a zenei producerek világával, de még nincs meg az elhatározás, hogy komolyabban belekezdj, akkor ezt az egy alkalmas képzést neked találtuk ki!

✓ Képzéseink bemutatása
✓ Zeneszerkesztő szoftverek bemutatása
✓ Alap zenei fogalmak
✓ Track breakdown


Kezdő producer-képzés

Ez a képzés ideális választás, ha érdekel a zeneírás, szívesen megismerkednél a zeneszerző szoftverek működésével, de semmilyen tapasztalatod nincs még ezen a téren.

Itt elsajátíthatod a komplex zeneszerző programok működésének alapjait (zenelmélet, hangmintázás, sound design és zeneszerkezet). Ez a képzés a Haladó Zenei Producer kurzusunkra készít fel téged.

✓ Sampling alapjai
✓ MIDI alapjai
✓ Sound design alapjai
✓ Zeneszerkezet alapjai


Haladó producer-képzés

Ezt a képzésünket akkor ajánljuk neked, ha már alapszinten értesz valamelyik zeneszerkesztő szoftverhez, de szeretnéd professzionális szintre emelni tudásodat. Komplex zenei producer képzésünk során elmélyítheted a szoftverismereted és segítünk felfedezni az egyedi alkotói stílusod és hangzásvilágod.
Kiemelten foglalkozunk a bass music specifikus technikákkal a sound design-tól a remix készítésen át a mastering-ig.

Erre a képzésünkre csak úgy tudsz jelentkezni, ha egy készülőben lévő, vagy már elkészült zenédet elküldöd nekünk, amelyből a tanáraink eldönthetik, hogy alkalmas vagy-e a képzés elkezdésére (vedd fel a kapcsolatot velünk), vagy már elvégezted a  Kezdő Zenei Producer képzésünket.
Ez a kurzus blokkokból épül fel, minden blokk a produceri munka egy-egy alapvető tevekénységével foglalkozik. Ezekre a blokkokra (zeneszerkezet, sound design, hangmintázás, mixing és mastering) külön-külön is beiratkozhatsz, de a Kezdő és Haladó Producer képzésünket együtt is elvégezheted.

✓ Zeneipari ismeretek
✓ Zeneszerkezet
✓ Hangmintázás
✓ Sound design
✓ Mixing és mastering
✓ Záró vizsgamunka


Workshop

Vendég előadok tartanak online alkalmakat, és vezetik le a saját zenéiket az általuk preferált DAW-ban.


Magánórák

Magánórák keretein belül közvetlenül tanulhatsz a számodra nehézséget okozó, vagy érdekes témában az általad választott oktatótól.
Ezen kurzusok óradíj ellenében vehetőek igénybe, válaszd ki az oktatód és vedd fel vele a kapcsolatot!

Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek teljes mértékben megfelel.

A Szolgáltatás igénybe vételének lehetőségéről, a mindenkori díjszabásról és Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel lehetőségéről és módjairól a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja a  HYPERLINK “https://nextlevelbudapest.com/school” https://nextlevelbudapest.com/school honlapon.

Tilos magát a Szolgáltatást jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek a Szolgáltatás igénybe vétele során:

olyan tevékenység folytatása, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;

olyan tevékenység / magatartás folytatása, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, a NEXT LEVEL COMPANY, illetve a Szolgáltató közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;

más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;

egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;

nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;

a  “https://nextlevelbudapest.com/school” https://nextlevelbudapest.com/school honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;

elektronikus vagy fizikai másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

A Felhasználó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozott teljes kárért.


A Szerződés létrejötte és megszűnése

A Szolgáltatás igénybe vétele iránti igényét (a továbbiakban: Jelentkezés) a Felhasználó a https://nextlevelbudapest.com/school honlapon keresztül adhatja le.

Jelentkezés

A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik adatainak pontosságáért, valódiságáért. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor  a Szolgáltatásra irányuló szerződés hatálya alatt a változástól számított 5 (öt) munkanapon belül, egyéb esetben a következő Jelentkezés leadásakor köteles azok átvezetését kérni e-mailben (school@nextlevelbudapest.com) A Szolgáltató jogosult a Felhasználó Jelentkezését visszautasítani, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte a jelen ÁSZF vagy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések bármelyikét.

A Felhasználó a Jelentkezés során köteles megadni az egyedi megrendelés alapadatait, valamint e-mail címét, teljes nevét, mobiltelefonszámát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a Jelentkezés során, honlapján ismerteti Felhasználóval a jelen ÁSZF-et, illetőleg az Adatvédelmi Szabályzatot, amely szabályzatok megismerése és elfogadása a sikeres Jelentkezés és a Szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele. 

A Szolgáltató a Felhasználó Jelentkezéskor megadott e-mail címére küldött visszaigazolással fogadja el és igazolja vissza a Felhasználó jelentkezését, egyben megküldi a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi felnőttképzési szerződés tervezetét a Felhasználó részére.

A Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi felnőttképzési szerződés akkor jön létre, ha a Felhasználó az aláírt egyedi felnőttképzési Szerződést a Szolgáltató részére postai úton, valamint scannelten, e-mailben visszaküldi, és a Szolgáltatásnak a Szolgáltató által kiállított számla szerinti díját Szolgáltatás díját a számlában foglalt határidőben teljes összegben megfizeti a Szolgáltató részére banki átutalással. A Szolgáltatás díja akkor minősül megfizetettnek, ha annak teljes összege jóváírásra került a Szolgáltató számláján.

Az egyedi felnőttképzési szerződés létre jöttéről és feltételeiről a Szolgáltató a Jelentkezés során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben külön is értesíti a Felhasználót.

A Szolgáltató és a Felhasználó között létre jött egyedi felnőttképzési Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével vagy a Felek bármelyikének elállásával, és a felek egymás közti elszámolásával szűnik meg.

 

A Felhasználó a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi felnőttképzési szerződéstől, legkésőbb a szerződés felek általi kölcsönös teljesítésének megkezdéséig jogosult elállni, köteles azonban az elállással a Szolgáltatónak okozott költségeket teljes mértékben megtéríteni.

A felek eltérő megállapodása hiányában a Felhasználó nem gyakorolhatja a fentiek szerinti elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó beleegyezésével megkezdte. A Felhasználó beleegyezését a Szolgáltatás teljesítésének megkezdéséhez megadottnak kell tekinteni, ha az egyedi felnőttképzési Szerződésben foglalt Szolgáltatás megkezdésének időpontjáig az elállási nyilatkozat nem érkezik meg a Szolgáltató részére.

Az egyedi felnőttképzési szerződésben rögzített időpontokat a Szolgáltató egyedi hozzájárulása hiányában nem lehet lemondani.

Felhasználó az elállás, illetve az időpont lemondása jogát írásban, a Szolgáltató school@nextlevelbudapest.com e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján gyakorolhatja. Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy elállásáról a Szolgáltató a lehető leghamarabb tudomást szerezzen, és az elállással okozott kár és költségek mértéke a lehető legkisebb legyen.

Abban a nem várt esetben, amennyiben a képzés vagy az egyes képzési alkalmak akár technikai hiba, akár a Felektől független, a Felek érdekkörén kívül felmerülő, elháríthatatlan külső ok („vis maior”) miatt ideiglenesen nem tartható meg (ideértve az esetleges, világjárvány miatti kormányzati vagy jogszabályi korlátozásokat is), úgy a Felek között már megkötött egyedi szolgáltatási szerződés hatályban marad, és az elmaradt képzés, illetve képzési alkalmakat a Szolgáltató a korlátozások megszűnését követően, előzetesen a Felhasználóval egyeztetett időpontban tartja meg.

 

 

A Szolgáltatás díja / Fizetési feltételek

A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a Szolgáltatás Díja), és annak fizetési módja a Szolgáltató honlapján található árlista alapján, a Szolgáltató és a Felhasználó között a Jelentkezés során létre jött egyedi felnőttképzési Szerződésben kerül meghatározásra, a megrendelt szolgáltatástól függően.

A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a Jelentkezés alapján megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, a Szolgáltató által a Felhasználó részére elektronikus úton megküldött számla alapján, átutalással, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt számlájára történő átutalással köteles megfizetni, a számlában foglalt határidőben. Amennyiben a Felhasználó a díjfizetésre vonatkozó határidőt elmulasztja, úgy az egyedi szerződés a felek között a Szolgáltató eltérő tájékoztatása hiányában nem jön létre.

A Szolgáltatás Díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes kiszámlázott összege Szolgáltató számláján jóváírásra került.

A Szolgáltatást a Felhasználó csak akkor jogosult igénybe venni, ha a szolgáltatási díj teljes összegben megfizetésre került a Szolgáltató részére.

A Szolgáltatás szerződésszerű teljesítését a Felhasználó az egyedi szerződés teljesítésekor írásban ismeri el.

Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes Díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználók, valamint a Jelentkezés során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen kötelesek.


Felhasználói nyilatkozat

A Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőként elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti.

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon a Szolgáltató vagy más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a szerződési feltételeket nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybe vétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé.

Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a Jelentkezés alapján létre jött egyedi Szerződésben foglaltak szerint igénybe kívánja venni.

 

 

A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége       

A Felhasználó a Jelentkezéssel tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szolgáltató helyett teljes mértékben helytállni köteles minden olyan, harmadik személy részéről jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely a Felhasználó felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban merült fel, abból ered vagy azzal függ össze. A Felhasználó tudomásul veszi és elismeri, hogy ezen kötelezettsége kiterjed bármely természetű vagy fajtájú követelésre, költségre, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből vagy más hatósági eljárásból, ítéletből vagy határozatból, eljárási költségből és ügyvédi költségből ered. Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatóval szemben indított bármely peres vagy peren kívüli eljárás esetén a Szolgáltató helyébe, vagy mellett az adott eljárásba belép.

A Szolgáltató vállalja, hogy bármely, a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Szolgáltatóval szembeni igényről és eljárásról a fenti kártalanítási követelése esetén a Felhasználót írásban tájékoztatja.

Vitarendezés, illetékességi kikötés

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók részére a Szolgáltatás minden igényt kielégítő biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés. Mindezek okán a Felhasználókkal szembeni esetleges vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni. 

 

Amennyiben a vitás ügy békés rendezésére tett kísérlet nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a magyar joghatóságot, és az egyedi szerződés teljesítési helye szerinti magyar bíróságok kizárólagos illetékességét. Felhasználó az egyedi Szerződés megkötésével ezen kikötést tudomásul veszi és elismeri.

 

 

Szellemi tulajdon védelme, a weboldal használata

https://nextlevelbudapest.com/school/ honlap, valamint a Szolgáltatás teljesítése során keletkező valamennyi szellemi termék és iratanyag tulajdonosa a Szolgáltató, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal, a Szolgáltatással és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Felhasználók a https://nextlevelbudapest.com/school/ weboldal látogatásának időtartama, valamint a Szolgáltatás igénybe vétele során kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató, sem más Felhasználók jó hírét és jogait. Így különösen a Felhasználó:

  • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit, valamint a Szolgáltatás igénybe vétele során, pl. tananyagként vagy segédletként kapott anyagokat más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti ezen anyagokat olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
  • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
  • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Szolgáltató jóváhagyása nélkül;
  • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
  • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
  • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
  • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából.

 

 

A Felhasználási Feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a felhasználók előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a módosított és közzétett Felhasználási Feltételek hatályba lépésének időpontját követő első Jelentkezés alkalmával elfogadják a módosított Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

 


Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Felhasználónak bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az school@nextlevelbudapest.com e-mail címen, illetve a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

Szerződő felek a jelen ÁSZF, valamint a NEXT LEVEL COMPANY Kft szolgáltatásainak igénybe vétele kapcsán [ideértve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5.§ (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot is] írásos formának fogadják el az egymásnak a Jelentkezés során megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre), valamint a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt e-mail címre (school@nextlevelbudapest.com) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg.

Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Jelentkezés alapján létre jött egyedi felnőttképzési Szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen ÁSZF szabályai kötelezően alkalmazandók; a jelen ÁSZF rendelkezései a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek minősülnek.

A jelen Felhasználási Feltételekben, illetve általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.


Tisztelt Felhasználónk!

A jelen Felhasználási Feltételekkel, illetve a NEXT LEVEL COMPANY Kft szolgáltatásaival, valamint a https://nextlevelbudapest.com/school honlappal kapcsolatos esetleges kérdéseit, észrevételeit várjuk a school@nextlevelbudapest.com e-mail címre!


Üdvözlettel: A NEXT LEVEL csapata